Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trìu mến
  an endearing smile
  nụ cười trìu mến

  * Các từ tương tự:
  endearingly