Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) ăngten cùng hướng, ăngten đoạn xạ