Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

end-around carry shift   

  • (Kỹ thuật) dịch chuyển tuần hoàn