Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) số nhớ tuần hoàn

    * Các từ tương tự:
    end-around carry shift