Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khảm, nạm
  một chiếc bình bằng vàng nạm kim cương
  tạo một lớp vỏ cứng
  muối biển đã tạo một lớp vỏ cứng ngoài cát khô

  * Các từ tương tự:
  encrusted, encrustment