Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encompassment /in'kʌmpəsmənt/  

  • Danh từ
    sự vây quanh, sự bao quanh
    sự bao gồm chứa đựng
    sự mưu toan
    sự hoàn thiện, sự hoàn thành