Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encompass /in'kʌmpəs/  

 • Động từ
  bao gồm, chứa đựng
  một công ty lớn mà hoạt động bao gồm in, xuất bản và máy vi tính
  (cách viết khác compass) (cũ) bao quanh, bao bọc
  cái hồ có núi bao quanh

  * Các từ tương tự:
  Encompassing test, encompassment