Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
    mã hóa

    * Các từ tương tự:
    encoded file (ENC), encoder