Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encasement /in'keismənt/  

  • Danh từ
    sự cho vào thùng, sự cho vào túi
    sự bọc
    bao, túi
    (giải phẫu) sự lồng (hai xương vào nhau)