Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    đúng thể lệ, đúng thủ tục, đúng nghi thức