Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

en passant /,ɒη'pæsɒη/  

  • (tiếng Pháp)
    nhân tiện
    nhân tiện nó nói rằng nó sắp đi xa