Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

en masse /,ɒη'mæs/  

  • (tiếng Pháp)
    cả đám, cả cùng nhau
    cả nhà Jones sẽ cùng nhau đến ăn cơm trưa, mười hai người cả thảy