Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

en famille /,ɒnfæ'mi:/  

  • (tiếng Pháp)
    ở nhà, ở trong gia đình
    tôi luôn luôn thích thú ở nhà vào những buổi tối mùa đông