Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

en clair /Ỵ:ɳ'kleə/  

  • phó từ
    bằng chữ thường (không phải mật mã) (bức điện...)