Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

en bloc /ɒn'bɒk/  

  • (tiếng Pháp)
    toàn bộ, cả bọn, tất cả cùng một lúc