Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emulsion /i'mʌl∫n/  

 • Danh từ
  (hóa học) nhũ tương
  thuốc [dưới dạng] nhũ tương; sơn [dưới dạng] nhũ tương
  lớp nhũ tương trên phim ảnh

  * Các từ tương tự:
  emulsion laser storage, emulsionize