Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empty-handed /,empti'hændid/  

  • Tính từ
    tay không
    return empty-handed
    về tay không