Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

employable /im'plɔiəbl/  

  • Tính từ
    có thể được thuê làm