Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

employé /ɔm'plɔiei/  

  • Danh từ
    người làm, người làm công