Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eminence grise /'eiminỴ:ɳsgri:z/  

  • Danh từ
    kẻ tâm phúc; mưu sĩ