Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (y học)
  Tính từ
  gây nôn
  Danh từ
  thuốc gây nôn

  * Các từ tương tự:
  emetically