Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emergency exit /i'mə:dʤənsi'eksit/  

  • Danh từ
    lối ra khi khẩn cấp, lối ra an toàn