Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emergency door /i'mə:dʤənsi'dɔ:/  

  • Danh từ
    cửa ra khi khẩn cấp, cửa an toàn