Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emergency communication   

  • (Kỹ thuật) truyền thông khẩn cấp