Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embrocation /,embrə'kei∫n/  

  • Danh từ
    nước xoa bóp
    a bit of embrocation will soothe your bruised knee
    một chút nước xoa bóp sẽ làm cho đầu gối của anh bớt thâm tím