Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embrocate /'embroukeit/  

  • Ngoại động từ
    (y học) chườm (chỗ đau...); rưới thuốc (lên vết thương)