Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embracery /im'breisəri/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gây áp lực (trái phép) đối với quan toà