Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embraceor /im'breisə/  

  • Danh từ
    kẻ gây áp lực (trái phép) đối với quan toà