Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embracement /im'breismənt/  

 • Danh từ
  sự ôm, sự ôm chặt, sự ghì chặt
  sự nắm
  sự đi theo
  sự gồm, sự bao gồm
  sự bao quát