Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embraceable /im'breisəbl/  

 • Tính từ
  có thể ôm được
  có thể nắm lấy được (thời cơ...)
  có thể theo được (đường lối, sự nghiệp, đảng phái)
  có thể gồm, có thể bao gồm
  có thể bao quát