Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embarrassingly /im'bærəsiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] lúng túng, một cách bối rối