Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embalm /im'bɑ:m/  /im'bɑ:lm/

  • ướp (xác chết)
    ướp chất thơm

    * Các từ tương tự:
    embalmer, embalmment