Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emasculated /i'mæskjuleitid/  

  • Tính từ
    (như) emasculate
    bị cắt xén (tác phẩm)
    bị làm nghèo (ngôn ngữ)