Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elucidative /i'lu:sideitəri/  

  • Tính từ
    để làm sáng tỏ; để giải thích