Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elementary particle /,eli'mentri'pɑ:tikl/  

  • (vật lý)
    hạt cơ bản