Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elementariness /eli'mentərinis/  

  • Danh từ
    tính cơ bản, tính sơ yếu