Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electric chair /i,lektrik't∫eə[r]/  

  • the electric chair
    (từ Mỹ)
    ghế điện (để xử tử)