Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electric carrier signal   

  • (Kỹ thuật) tín hiệu mang điện