Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electric blanket /i,lektrik'blæηkit/  

  • chăn điện (sưởi ấm bằng điện)