Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electric arc /i'lektrik'ɑ:k/  

  • Danh từ
    (vật lý) cung lửa điện, hồ quang điện