Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] điện, tạo điện, phát điện
  an electric generator
  máy phát điện
  sinh ra điện, dùng điện
  an electric plug
  cái phích điện
  an electric cooker
  nồi điện
  làm sôi động lên
  the news had an electric effect
  tin đó làm mọi người sôi động hẳn lên

  * Các từ tương tự:
  electric arc, electric bell, electric blanket, electric breakdown, electric carrier signal, electric chair, electric charge, electric circuit, electric clock