Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electorship /i'lektəʃip/  

  • Danh từ
    tư cách cử tri