Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electorate /i'lektərət/  

  • Danh từ
    toàn thể cử tri, đại cử tri