Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elatedly /i'leitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] phấn chấn