Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chế tạo có đưa chất đàn hồi vào