Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elasticate /i'læstikeit/  

 • Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  luồn dây thun vào
  cái thắt lưng [có luồn dây] thun

  * Các từ tương tự:
  elasticated