Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elastic-sides /i'læstiksaidz/  

  • Danh từ số nhiều
    giày cao cổ có cạnh chun ((như) elastic-sides side boots)