Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elastic band /i,læstik'bænd/  

  • (từ Mỹ) (như rubber band)
    vòng dây chun (để cột, buộc)