Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thảo tỉ mỉ công phu
    chi tiết thêm vào (thường là không cần thiết)
    những chi tiết thêm vào cốt truyện làm cho cuốn sách trở nên khó đọc hơn