Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ejectment /i:'dʤektmənt/  

  • Danh từ
    (pháp lý) sự đuổi ra (khỏi một mảnh đất, khỏi nhà...)